BẢNG GIÁ VIÊN CHIÊN - XIÊN QUE, FAST FOOD - VIÊN THẢ LẨU VIỆT NAM

1. VIÊN CHIÊN

2. FAST FOOD + 3. CÁC LOẠI GÀ CP

 

4. XÚC XÍCH - LẠP XƯỞNG - DỒI SỤN - NEM

5. VIÊN THẢ LẨU VIỆT NAM + 6. BÁNH GẠO - CHẢ CÁ - SỐT TOK